ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÃÉÁ ÔÑÙÊÔÉÊÁ

5,00 

multivit rodent (Ðïëõâéôáìßíç ãéá ôñùêôéêÜ)

Κωδικός προϊόντος: 19413 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÃÉÁ ÔÑÙÊÔÉÊÁmultivit rodent (Ðïëõâéôáìßíç ãéá ôñùêôéêÜ)

Βάρος 20 kg
Βάρος

20ML