ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

2,00 

KRCK DUO ãéá ìéêñü ðáðáãÜëï ìå ìÝëé & óïõóÜìé

Κωδικός προϊόντος: 311401 Κατηγορία: Ετικέτα:

ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍKRCK DUO ãéá ìéêñü ðáðáãÜëï ìå ìÝëé & óïõóÜìé

Βάρος 2 kg
Βάρος

2ôì÷