ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

5,00 

KRCK DUO ãéá ìåóáßï ðáðáãÜëï ìå ìÝëé & óïõóÜìé

Κωδικός προϊόντος: 313435 Κατηγορία: Ετικέτα:

ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍKRCK DUO ãéá ìåóáßï ðáðáãÜëï ìå ìÝëé & óïõóÜìé

Βάρος 2 kg
Βάρος

2ôì÷