ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

5,00 

KRCK DUO ãéá ìåãÜëï ðáðáãÜëï ìå ðïëõâéôáìßíç

Κωδικός προϊόντος: 313437 Κατηγορία: Ετικέτα:

ËÉ×ÏÕÄÉÅÓ ÐÔÇÍÙÍKRCK DUO ãéá ìåãÜëï ðáðáãÜëï ìå ðïëõâéôáìßíç

Βάρος 2 kg
Βάρος

2ôì÷