ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

6,00 

MENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá åîùôéêÜ ðïõëÜ

Κωδικός προϊόντος: 315203 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍMENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá åîùôéêÜ ðïõëÜ

Βάρος 1 kg
Βάρος

1Kg