ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

5,00 

MENU VITAL ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìéêñïýò ðáðáãÜëïõò

Κωδικός προϊόντος: 311203 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍMENU VITAL ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìéêñïýò ðáðáãÜëïõò

Βάρος 1 kg
Βάρος

1Kg