ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

6,00 

MENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìåóáßïõò ðáðáãÜëïõò

Κωδικός προϊόντος: 313212 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍMENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìåóáßïõò ðáðáãÜëïõò

Βάρος 1 kg
Βάρος

1Kg