ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍ

5,00 

MENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìåãÜëïõò ðáðáãÜëïõò

Κωδικός προϊόντος: 313222 Κατηγορία: Ετικέτα:

ÔÑÏÖÅÓ ÐÔÇÍÙÍMENU ÂáóéêÞ ôñïöÞ ìå ìÝëé ãéá ìåãÜëïõò ðáðáãÜëïõò

Βάρος 1 kg
Βάρος

1Kg